Duyuru_7033

“Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  18.6.2017 tarihinde kabul edilerek resmi gazetede yayınlanmıştır.

Kanun kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda düzenlemeler yapılmıştır.

Organize Sanayi Bölgeleri İlgili Düzenlemeler

Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri projeleri için kredi ve kredi faiz desteği verilecektir.

Doğalgaz dağıtım lisans kapsamı içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgeleri talep etmesi halinde, doğalgaz altyapı ihtiyaçları lisans sahibi dağıtım şirketleri tarafından karşılanacaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri içindeki sanayicilere enerji desteği verilecek aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri içindeki katılımcılar da enerji üretim tesisi kurabilecektir.

Organize Sanayi Bölgelerindeki organların görev süreleri 2 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. Su, elektrik ve doğalgaz gelirleri, OSB’nin borcu yüzünden haczedilemeyecektir ve amacı dışında kullanılamayacaktır.

OSB’ler, yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak ve bu bölgelerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecektir.

Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunması ve bu OSB’lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilecektir.

 Yazılım Firmaları  Hakkında Yapılan Düzenlemeler

Sanayici tanımına bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamında dahil edilmiştir.

Kamu İhale Kanununda yapılan düzenlemelerle daha önce kamu ihalelerinde yazılım ürünleri için yerli ürün olmaları halinde herhangi bir fiyat avantajı yoktu. Mevzuat değişikliği ile “yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı” sağlanmıştır.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılan Düzenlemeler

Üniversitelerin Fen Bilimleri ile Mühendislik Bilimlerinde okuyan öğrencilerin eğitimlerinin en az bir yarıyılını özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Yükseköğretim kurumlarında, Staj ücreti ödenmesinin sağlanması ile ilgili de düzenleme yapılmıştır.

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören her  öğrenci için eğitim desteği ve Bilimsel araştırma projelerinde çalışan bursiyer öğrencilere, ilgili kanuna tabi olmaksızın belirlenecek miktarda burs imkânı sağlanması düzenlenmiştir.

Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili Teknoloji Transfer Ofisi kurabilecektir.  Ar-Ge faaliyetleri için sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edebilecektir. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu ile Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu kurulabilecektir.

Ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarının izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalışabilecek, yarı zamanlı görev almaları durumunda bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirleri, üniversite döner sermaye işletmesine yatırmak zorunda olmayacaklardır.

Devlet yükseköğretim kurumlarında fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içi ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere 1 yıl süreyle ücretli araştırma izni alabileceklerdir. Ayrıca  ikinci defa ücretli izin alabileceklerdir. İzin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapacaklardır.

Endüstri Bölgeleri İlgili Düzenlemeler

Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda gerçekleştirme süresi 5 yılı geçmemek üzere belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncellenme kaydıyla en az 400.000.000 Türk Lirası tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması gerekecektir. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, önerilen alanın en az % 51’inin mülkiyetine veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip olması ayrıca yeni yatırıma ilişkin ”ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınmış olması şartı da aranacaktır.

Kanunla, özel endüstri bölgeleri de kurulacak. Buna göre, üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 150.000 m2 büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az 50.000 m2 tevsi imkânı sağlayan alanlar veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, 200.000 m2 ‘ den büyük alanlar, Bakanlar Kurulunca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilecektir.

Atık su arıtma tesisi işleten Endüstri Bölgelerinden belediyelerce atık su bedeli alınmayacaktır.

Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan, başvuru sahibinin mülkiyetindeki araziler, parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satılabilecek, kiraya verilebilecektir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili düzenlemeler;        

Daha önce Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam edildiğinde personeller için ödedikleri ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar kısmının 2 yıl süreyle Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanması bu düzenleme ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘ne de sağlanmıştır.

4691 sayılı Kanuna “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.” maddesi eklenmiştir.

Ayrıca Kanun kapsamında ; Sanayi işletmelerinin, her yıl hafta sonu tatillerinde çalışabilmeleri için belediyelerden tatil günlerinde çalışma ruhsatı alma zorunluluğu ve sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı da kaldırılmıştır.

“Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  İle İlgili Link İçin Tıklayınız.

Translate »