Duyuru_teknoyatirim

“KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”

Destek Üst Limiti  5.000.000 TL
Destek Süresi :  36 Ay
Destek Oranları
Mikro İşletmeler
Geri Ödemesiz : %70(Yüksek Teknoloji: +%5) Geri Ödemeli: %30
Orta ve Küçük İşletmeler
Geri Ödemesiz : %60(Yüksek Teknoloji: +%5) Geri Ödemeli: %40
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)
%100 Teminat Giderleri Desteği

 

Yatırım projesi süresi içinde verilen destekler

a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b) Personel gideri desteği
c) Eğitim ve danışmanlık desteği
d) Kira desteği
Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

a) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,
b) Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri,
c) Yazılım giderleri,
d) Üretim hattı tasarım giderleri
için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır.

 

Firmanız aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlardan birine uyuyor ise  Teknoyatırım tam size göre…. 
a)KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka
merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
c)Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede
sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
d)Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkan,
e)Patent belgesi ile koruma altına alınan,
f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
g)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış
teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.

 

Teknoyatırım 2017 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

8 Nisan 2017 Resmi gazete kararı ile güncellenmiş olan bu program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiş ve kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Eğer Ar-Ge faaliyeti sonucu bir prototip ürüne sahipseniz ve bu ürünün seri üretimini yapmak istiyorsanız  Teknoyatırım sizin için çok uygun bir programdır. 

 

Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında en üst sevilerde yer almaktadır.

Son yıllarda, gerek kamu gerekse diğer çeşitli kaynaklar yoluyla Ar-Ge ve yenilik projelerinin, inovatif fikirlerin desteklenmesine yönelik ciddi anlamda Ar-Ge harcamaları yapılmaktadır.

Ülke olarak beklentimiz; yapılan bu harcamaların ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak Yüksek Teknoloji içeren ürünlere dönüşmek suretiyle ticarileşmesidir.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ortaya çıkacak bu yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programı olan “Teknolojik ürün Yatırım Destek Programı” nı uygulamaya koymuştur. Program Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır.

Bu program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

1.    Yılda bir veya birden fazla dönemde çağrı bazlı açılan programlar, sürekli olarak başvuru kabul edilebilir hale getirilmiştir.

2.    Mikro ölçekli işletmeler mevzuata eklenmiş ve küçük ölçekli işletmelerden farklı destek oranları ve tutarları ile destek kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte makine ve teçhizat desteği mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanacak ve bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

3.    Makine ve teçhizat destek unsuru için işletmelerin ölçekleri bazında destek oranı ve destek tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
a.    Küçük işletmelere sağlanan destek oranı %40’tan %50’ye, destek tutarı 5 Milyon TL’den 7 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.
b.    Orta büyüklükteki işletmelere sağlanan destek oranı %30’dan %40’a, destek tutarı 4 Milyon TL’den 6 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.
c.    Büyük işletmelere sağlanan destek oranı %10 olarak uygulanmaya devam ederken destek tutarı 2 Milyon TL’den 3 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.

4.    Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, destek oranlarına daha önce 10 puan ilave edilirken değişiklikle birlikte 20 puan ilave edilmesi sağlanmıştır.

5.    Kredi faiz desteği kaldırılmıştır.

6.    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler de destek kapsamına alınmıştır ve destek kapsamındaki teknolojik ürünler şu şekilde revize edilmiştir;
a.    Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
b.  Teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
c.    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
d.    Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

7.    Değerlendirme Komisyon üyelerinin kapsamı ve niteliği değiştirilmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üyenin de Değerlendirme Komisyonda görevlendirilmesine karar verilmiştir.

8.    Daha önce en geç 85 gün içerisinde karara bağlanan başvuruların, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanması öngörülmüştür.

9.    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahiplerinin; tüzel kişilik veya gerçek kişi olması durumunda devrettikleri işletmelerin hangi ölçekte değerlendirileceği konusunda netlik kazandırılmıştır.

 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Usul ve Esaslar

 

Translate »